Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

HRONIKA

Hronika - februar 2006/ Kosovo i Metohija

   

 

Agencija BETA:

Kosovu sve, sem nezavisnosti

„Balkan insajt” objavio glavne tačke Ahtisarijevog plana

Balkanska istraživačka mreža (BIRN) u najnovijem broju elektronske publikacije „Balkan insajt” objavila je glavne tačke predloga konačnog statusa Kosova specijalnog predstavnika UN za status Kosova Martija Ahtisarija. Kako se navodi, BIRN je došao do ključnih delova predloga sporazuma o konačnom statusu Kosova koji je izložio Ahtisari, s ciljem iznalaženja političkog rešenja za Kosovo. Najvažniji elementi u izvodu iz dokumenta koji ima 60 stranica i uključuje anekse jesu sledeći:

– Kosovo će usvojiti ustav kojim će biti definisani zakonski i instrumentalni mehanizmi zaštite, promovisanja i implementacije ljudskih prava za sva lica na Kosovu.

– Kosovo će imati pravo da vodi pregovore i zaključuje međunarodne ugovore, uključujući i pravo da zahteva članstvo u međunarodnim organizacijama.

– Kosovo će imati sopstvene, distinktivne, nacionalne simbole, uključujući zastavu, grb i himnu, koji će odražavati njegov multietnički karakter.

– Kosovo neće imati teritorijalnih pretenzija, niti će pokušavati da se ujedini sa bilo kojom drugom državom ili delom države.

– Međunarodna zajednica će obavljati superviziju i monitoring i raspolagati svim potrebnim ovlašćenjima za obezbeđivanje efikasne implementacije ovog sporazuma.

– Kosovo će razviti obuhvatan i rodno senzitivan pristup rešavanju problema prošlosti, što će uključivati i širok spektar inicijativa na području tranzicione pravde.

– Stanovnici koji pripadaju istoj nacionalnoj ili etničkoj, lingvističkoj ili verskoj grupi koja je tradicionalno prisutna na teritoriji Kosova raspolagaće precizno definisanim pravima.

– U skladu sa domaćim i međunarodnim normama i standardima Kosovo i Srbija će preduzeti sve mere koje su potrebne da se pribave i proslede informacije koje se tiču identiteta, lokacije i sudbine nestalih lica.

– Opštine na Kosovu će imati pravo na međuopštinsku i prekograničnu saradnju u stvarima od zajedničkog interesa za izvršavanje njihovih nadležnosti.

– Nove opštinske granice će biti definisane u skladu sa odredbama Priloga uz Aneks III ovog sporazuma (BIRN nije pribavio anekse).

– Srpska pravoslavna crkva na Kosovu, uključujući sveštenstvo i njihove saradnike, aktivnosti i imovinu, raspolagaće dodatnim obezbeđenjem i drugim oblicima zaštite s ciljem punog uživanja njenih prava, privilegija i imuniteta, kao što je izloženo u Aneksu V ovog sporazuma.

– Nepokretna i pokretna imovina Savezne Republike Jugoslavije ili Republike Srbije koja se u trenutku usvajanja ovog sporazuma nalazi na teritoriji Kosova pripašće Kosovu.

– Potraživanja u vezi sa nepokretnom imovinom u privatnom vlasništvu, uključujući poljoprivrednu i poslovnu imovinu, nastaviće da rešava, tamo gde je to primereno, Kosovska imovinska agencija, koja će se baviti pitanjima povraćaja imovine, uključujući i društvene kompanije, što će biti prioritetni zadatak.

– Kosovo i Republika Srbija će nastojati da direktno rešavaju ona uzajamna potraživanja koja nisu regulisana ovim sporazumom, uz obostranu saglasnost, uzimajući u obzir relevantne međunarodne norme i standarde.

– Osim ako nije drugačije određeno ovim sporazumom, Kosovo će imati nadležnosti u oblastima sprovođenja zakona, bezbednosti, pravosuđa, javne bezbednosti, obaveštajne delatnosti, intervencija u vanrednim situacijama i kontrole granica na svojoj teritoriji.

– Osnovaće se nove profesionalne i multietničke kosovske bezbednosne snage, u okviru kojih će se razviti lako naoružani segment osposobljen za izvršavanje određenih bezbednosnih funkcija, u skladu sa Aneksom VIII ovog sporazuma.

– Nakon što su obavile svoje zadatke, uključujući i oporavak posle sukoba, Kosovske zaštitne snage biće raspuštene u roku od jedne godine od stupanja ovog sporazuma na snagu.

– Odmah po stupanju sporazuma na snagu predsednik Kosova će, uz konsultacije sa predsedništvom skupštine, sazvati ustavnu komisiju koja će pripremiti nacrt ustava, uz konsultacije sa međunarodnim civilnim predstavnikom, a u skladu sa ovim sporazumom.

– U roku od najviše devet meseci od stupanja ovog sporazuma na snagu Kosovo će organizovati opšte i opštinske izbore u skladu sa odredbama sporazuma i novim opštinskim granicama, kao što je definisano Aneksom III ovog sporazuma. Odgovarajuće međunarodno telo će potvrditi da su izbori obavljeni u skladu sa međunarodnim standardima.

– Međunarodna koordinaciona grupa, koju čine predstavnici važnih zainteresovanih međunarodnih institucija, imenovaće međunarodnog civilnog predstavnika (MCP) i zahtevati potvrdu imenovanja od strane Saveta bezbednosti UN. MCP i specijalni predstavnik EU, EUSR, koga imenuje Savet Evropske unije, biće jedna ista osoba.

– Kao što je izloženo u aneksu IX ovog sporazuma, MCP će imati određena ovlašćenja koja mu omogućuju da obezbeđuje i nadzire punu implementaciju ovog sporazuma, uključujući i pravo da, prema potrebi, preduzima mere radi sprečavanja i ispravljanja propusta u izvršavanju ovog sporazuma.

– Mandat MPC-a će trajati dok Međunarodna koordinaciona grupa (MKG) ne ustanovi da je Kosovo implementiralo odredbe ovog sporazuma. MKG će dati uputstva za konačno ukidanje funkcije MCP-a.

– Evropska unija će osnovati evropsku misiju za politiku bezbednosti i odbrane (ESDP), koja će delovati na polju vladavine prava.

– Misija ESDP-a će pomagati vlastima Kosova u napredovanju ka održivosti i odgovornosti i daljem razvoju i jačanju nezavisnog sudstva, policije i carinske službe, obezbeđujući da ove institucije budu slobodne od političkog mešanja i da deluju u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima i najboljom evropskom praksom.

– NATO će osnovati međunarodno vojno prisustvo, s ciljem obezbeđivanja podrške za implementaciju sporazuma, kao što je izloženo u Aneksu XI ovog sporazuma, naveo je BIRN.

Delovi izveštaja na engleskom jeziku mogu se pročitati na internet adresi www.birn.eu.com/en/68/10/2189


Beta


[objavljeno: 02.02.2007.]

 

 

 

 

 
 
Copyright by NSPM