Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

PRIKAZI

Prikazi

   

 

Milovan RADAKOVIĆ

Ustav i obnova državnosti

Dragan Petrović, Novi Ustav i savremena Srbija, u potra zi za unutrašnjim i spoljnopolitičkim konsezusom , Institut za političke studije, Beograd, 2007, str.242

Dragan Petrović je interesantan naučnik. D iplomirao na četiri fakulteta: na Ekonomskom (1999), Filozofskom (grupa za Sociologiju (2000), i grupa za Istoriju (2000) kao i na Političkim naukama (2002). Pored ovoga, magistrirao je na Geografskom fakultetu u Beogradu sa temom “Razvoj i razmeštaj industrije Beograda u XIX i XX veku” 2003. godine. Na Fakultetu političkih nauka uskoro se očekuje odbrana njegovog drugog magistarskog rada sa temom “Francusko-Jugoslovenski odnosi u vreme alžirskog rata 1952-1964”. Konačno Petrović je doktorirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu iz oblasti političke geografije (2007). Zaposlen je u Institutu za političke studije u Beogradu.

Ovo je šesta Petrovićeva knjiga. Njena osnovna ideja je sledeća. Država Srbija je u proteklim decenijama doživljavala političke, ekonomske i vojne udare. Nekadašnje Vlade Srbije prvo su se angažovale u naporu da sačuvaju prostor nekadašnje SFRJ. Srbija i Crna Gora su ostale u Federaciji pod imenom Savezna Republika Jugoslavija. Kasnije je formirana Državna Zajednica Srbija i Crna Gora. Proglašenjem crnogorske nezavisnosti, 2006, Srbija ostaje bez saveznih nadležnosti. U Novim uslovima a sa starim problemom Kosovom i Metohijom, pred Srbiju se postavilo pitanje sposobnosti da obnovi svoju državnost. Vlada dr Vojislava Koštunice čini napore da ispravi sve greške, i zablude prethodnih Vlada koje su vodile Srbiju tokom 90 godina prošlog veka.

U postojećim istorijskim uslovima novi Ustav postaje imperativ obnove nove Srpske državnosti i njene države, ali i dokument oko koga bi se mogle formirati neke buduće federacije. Idući u susret problemskoj raspravi dr Petrović se hrabro upušta u analizu. Njoj pristupa na interdisciplinaran način koristeći dva osnovna pristupa politikološki i pravni. Sveobuhvatno analizirajući problem od teorijsko-metodološkog pristupa preko “osnovnih postavki međunarodnih odnosa u prvim godinama XXI veka”, pa vrlo aktuelnog “Srbija i srpsko pitanje u savremenom svetu”, zatim “tradicionalne srpske zemlje u okruženju Srbije” sve do “društvenih i političkih konsezusa u procesu donošenja dosadašnjih ustava Srbije” i konačno do “pozicija savremene Srbije u vreme i posle donošenja novog ustava Srbije 2006,” Petrović daje čitalačkoj publici jedan interesantan rad.

Postizanje unutrašnjepolitičkog konsenzusa svih najvažnijih političkih i društvenih snaga Srbije oko načina donošenja i sadržine novog Ustava, autor ističe kao veoma afirmativnu tekovinu savremene srpske političke scene. To u isto vreme predstavlja važno ohrrabrenje pred daljim suočavanjem sa nizom državnih i društvenih problema koji očekuju srpsko društvo, naročito kada je reč o Kosovu i Metohiji. Neosporan status KIM-a potvrđen je u preambuli novog Ustava zemlje. Činjenica da su političke stranke u Srbiji, kao najvažnije državno pitanje stavile pitanje KIM-a, ostavivši pritom svoje stranačka interese, predstavlja po dr Petroviću dalji prvac kojim treba da se kreću politički odlučioci u Srbiji kada su u pitanju drugi problemi sa kojima se suočava srpsko društvo. U tom smislu autor posebnu pažnju posvećuje politici velikih sila u svetu a posebno njihov odnos prema srpskom pitanju. Istražujući i sam najoptimalnija rešenja za postojeće probleme pred kojima se nalazi savremena Srbija, dr Petrović iz svog ugla uočava brojne probleme, tražeći od najodgovornijih snaga u srpskom društvu da preuzmu deo svoje odgovornosti za dalju reafirmaciju društva u celini.

Ovu profesionalno urađenu, lepo, ali i mudro dizajniranu knjigu preporučujem naučnoj, stručnoj i široj čitalačkoj publici.

 

 
 
Copyright by NSPM