Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

DEBATA

Kosovo i Metohija

   

 

Kosovska pregovaračka strana:

Traktat o prijateljstvu i saradnji Kosova i Srbije

Kosovo i Srbija: Novi odnosi zasnovani na prijateljstvu, saradnji i recipročnom poštovanju

Trojka SAD/EU/Rusija je od kosovskih lidera tražila da na sveobuhvatan način razmisle o vrstama odnosa koje žele da imaju sa Srbijom. Ovaj predlog je predstavljen u prezentaciji kosovske delegacije predatoj na sastanku sa Trojkom 30. avgusta u Beču.

Zbog tragične istorije, posebno posle raspada Jugoslavije, i tragičnog nasilja tokom devedesetih godina, nije moguće da Srbija i Kosovo ostanu u istoj državi. Ipak, Kosovo je spremno da razradi novu, hrabru viziju o srpsko-kosovskim odnosima zasnovanim na prijateljstvu, saradnji i obostranom poštovanju. Mi se nadamo da će naše nove ideje pomoći u pronalaženju zajedničkog razumevanja sa Srbijom i da će dovesti do kompromisnog dogovora o nadgledanoj nezavisnosti Kosova.

Naša vizija o budućim odnosima između Kosova i Srbije je zasnovana na:

•  Dobrosusedskim odnosima

•  Saradnji oko pitanja od obostranog interesa

•  Potpunoj odbrani naših manjina

•  Napretku oko pitanja nestalih lica i povratku raseljenih lica

•  Osnivanju zajedničkih organa radi saradnje posredstvom Traktata

•  Saradnji radi realizacije zajedničkih vizija o evroatlantskoj integraciji

Mi verujemo da će ova vizija najbolje biti realizovana uz pomoć jednog sveobuhvatnog Traktata o prijateljstvu i saradnji između Kosova i Srbije. Mi prihvatamo diskusije sa Beogradom o načinu institucionalizacije ovih novih odnosa.

Naši principi: Vizija Kosova za nove odnose sa Srbijom

•  Kosovo traži dobrosusedske odnose sa Srbijom u kontekstu evroatlantske integracije.

Zbog geografije i zajedničkih interesa, Kosovo i Srbija treba da razviju dobre odnose zasnovane na susedskoj vezi. Ako ne izgradimo te odnose, onda rizikujemo povratak nasilja i nesuglasica iz devedesetih godina. Zbog toga, mi Srbiji pružamo ruku iskrenog prijateljstva. Iako ne treba da zaboravimo bolne događaje koji su pratili podelu Jugoslavije, mi tražimo potpuno pomirenje i normalizaciju odnosa između naših naroda.

•  Kosovo će usvojiti detaljan plan o saradnji oko pitanja od zajedničkog interesa (energija, trgovina, kriminal, kretanje ljudi i robe, itd.)

Kosovo i Srbiju sada razdvajaju duboke veze zasnovane na istoriji, ekonomiji, kulturi, i etnicitetu. Prevazićićemo ih zajedničim izazovima i rizicima. Intenzivan dijalog naših naroda i vlada će se suočiti sa ovim izazovima i obezbediće mirnu i prosperativnu budućnost.

Treba da radimo zajedno na suočavanju sa rizicima koji prete granicama, kao što je organizovani kriminal, degradacija okoline i trafiking. Takođe treba da sarađujemo oko izgradnje i reformisanja naših ekonomija, uključujući i razvoj fizičke i institucionalne infrastrukture, komunikacije, energije i slobode kretanja ljudi, robe i usluga.

Sa Srbijom takođe treba da diskutujemo o načinima pojačanja i institucionalizacije ove saradnje, posebno preko obaveznog međunarodnog dogovora (Traktata) između Kosova i Srbije koji će ponuditi širu osnovu za nove odnose. Tako možemo da predvidimo posledične dogovore koji će još više razviti naše mnogobrojne planove o saradnji i dovesti do dubljeg institucionalnog partnerstva na polju posebnih prioriteta.

•  Kosovo će preuzeti sve mere radi odbrane prava svojih manjina (npr. Odredbe Ahtisarijevog sporazuma).

Srbija ima razumljiv interes za dobrobit srpskih građana na Kosovu. Skupština Kosova se sada složila oko niza odbrambenih mera i jedinstvenih garancija za kosovske nealbanske zajednice. Mi verujemo da odbrana naših manjina nije neophodna samo zbog demokratizacije i daljeg razvoja Kosova nego i zbog poboljšanja naših odnosa sa Srbijom i zbog višeg nivoa obostranog poverenja i opšte stabilnosti.

Kao deo naše vizije za nove odnose sa Srbijom, mi ponovo potvrđujemo našu spremnost za usvajanje svih ovih mera o pravima manjina što je brže moguće. Prioritet stavljamo na decentralizaciju, odbranu verskog/kulturnog nasleđa i zakonsku odbranu manjina. Od Beograda tražimo da nam pomogne pri usvajanju ovih odredbi, ohrabrujući kosovske Srbe da maksimalno iskoriste široka civilna i ljudska prava na koja imaju pravo.

•  Kosovo će podržati napredak u povratku raseljenih lica i u rešavanju sudbine nestalih lica.

Ne može doći do trajnog okončavanja statusa bez obećanja o posleratnom izmirenju. Za prevazilaženje ovog bolnog nasledstva mi predlažemo nove pokušaje u suočavanju sa emocionalnim pitanjima koja su ostala od konflikta na Kosovu: povratak raseljenih lica / izbeglica, i nestalih lica.

Nepoverenje između Beograda i Prištine o ovom pitanju traži spoljno posredovanje i pomoć. Mi predlažemo da lideri Kosova i Srbije zajedno zatraže od generalnog sekretara OUN-a da imenuje jednog specijalnog izaslanika za povratak raseljenih lica / izbeglica i nestalih lica sa mandatom da:

•  oceni dostignut napredak u povratku raseljenih lica svih etničkih pripadnosti i da da predloge za dalje delovanje;

•  oceni učinjen razvoj u pronalasku i indentifikovanju nestalih lica i da da predloge za dalje delovanje;

•  sakupi strane radi dubljih diskusija o ovom pitanju.

O ovom pitanju može doći do daljeg napretka i ne treba čekati rešenje statusa Kosova duže od ove godine. Kosovski lideri su spremni da diskutuju o ovim pitanjima sa srpskim liderima u bilo koje vreme i dobro došla je pomoć Trojke radi omogućavanja takvih sastanaka.

•  Kosovo podržava stvaranje zajedničkih organa za saradnju koji će biti osnovani po Traktatu o prijateljstvu i saradnji između Kosova i Srbije.

U mnogim zemljama sveta (npr. Benelux) države su osnovale trajne organe radi olakšanja dijaloga i saradnje. Zasnovan upravo na tim dobro poznatim modelima, naš Traktat, predlažući prijateljstvo i saradnju, stvoriće Stalan savet kosovsko-srpske saradnje radi obezbeđivanja forme redovnih konsultacija o prioritetnim pitanjima od zajedničkog interesa.

Stalan savet saradnje će odrediti sastanke, identifikovaće nova polja saradnje između dve vlade i omogućiće konsultacije o osetljivim pitanjima koja su od interesa obe strane. Savet će sponzorisati sastanke na najvišem nivou na kojima će naši lideri moći da sednu i diskutuju o svim takvim pitanjima. Ovaj Savet može da obezbedi osnovu za proširenje i utvrđenje naših novih odnosa sa Srbijom.

•  Kosovo i Srbija će biti potpuni partneri u procesu evroatlantske integracije.

I Kosovo i Srbija su posvećeni što bližom integracijom u evroatlantske strukture. Mi verujemo da je to najbolji put ka demokratskoj budućnosti, prosperitetu i bezbednosti u celom našem regionu. Mi verujemo da Kosovo i Srbija treba da rade zajedno da bi došlo do napretka.

Mi predlažemo osnivanje partnerstva da bi jedni drugima pomogli u postizanju visokih standarda za članstvo u EU i NATO. Mi možemo da podelimo naučene lekcije i da gradimo uspeh. Države Jadranske povelje sada zajedno rade na ostvarenju NATO članstva. Ovaj model pokazuje da države mogu da ubrzaju svoje evroatlantske prospekte ako zajedno rade i sarađuju.

I dodatak:

Traktat prijateljstva i saradnje između Kosova i Srbije

Ugovarajuće strane Kosova i Srbije:

Poznavajući duboke veze između naroda Kosova i Srbije, uključujući drevne istorijske, kulturne, etničke i ekonomske veze;

Sa žaljenjem zbog perioda konflikata i ratova koji su nas podelili, posebno događaji vezani za nasilan raspad Jugoslavije tokom devedesetih godina;

Iskazujući iskrenu želju za suočavanjem sa nasledstvom prošlosti uz duh pomirenja i izvinjenja, dok pred pravo dovodimo one koji su činili zlodela tokom rata;

Verujući da i Kosovo i Srbija dele zajedničku sudbinu što bliže integracije u demokratsku evroatlantsku zajednicu, koja će dovesti do sigurnije, demokratske i prosperativne budućnosti za sve;

Nadajući se da će evroatlantska integracija što pre doći do svih naroda jugoistočne Evrope i da će nastaviti da ruši barijere koje su podelile naše nacije;

Prihvatajući da će posebne istorijske okolnosti i zajednički interesi tražiti veoma bliske i prijateljske odnose između Kosova i Srbije tokom budućih godina;

Uverene da regularni, institucionalizovani mehanizmi saradnje i dijalog o uznemirujućim zajedničkim pitanjima mogu da doprinesu smanjenju tenzija, povećanju regionalne stabilnosti i napredovanju zajedničkih interesa Kosova i Srbije,

Svečano se slažemo da se Traktatom prijateljstva i saradnje sjedinjujemo kao u nastavku:

Poglavlje I : Cilj i principi

Član 1

Cilj Traktata je da promoviše mir, prijateljstvo i saradnju između Kosova i Srbije, kao i stabilnost, demokratiju i prosperitet za sve.

Član 2

Strane će međusobnim odnosima upravljati preko sledećih principa:

•  recipročna saradnja za suverenitet i teritorijalni integritet obe strane;

•  odustanak od korišćenja nasilja ili pretnji nasiljem radi rešavanja spornih pitanja;

•  poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda svih građana bez diskriminacije svake vrste, posebno uključujući potpunu odbranu etničkog, jezičkog, kulturnog i verskog identiteta svih manjinskih zajednica i njihovih članova;

•  sloboda kretanja osoba, robe i kapitala;

•  saradnja i dijalog oko pitanja od zajedničkog interesa.

Poglavlje II: Obaveze oko evroatlantske integracije

Član 3

Obe strane potvrđuju svoju želju za potpunom integracijom svojih društava i ekonomije u demokratsku evroatlantsku zajednicu, posebno za preduzimanjem svih potrebnih koraka radi članstva u Evropskoj uniji i NATO-u što je pre moguće.

Član 4

Obe strane će, kad god je moguće, sarađivati i pomagati jedna drugoj u ispunjavanju visokih standarda i drugih zahteva za integraciju u EU i NATO. Nijedna strana neće preduzimati nikakvo delovanje koje bi sprečilo izvršenje ovih zahteva.

Poglavlje III: Bezbednost i rešavanje spornih pitanja

Član 5

U skladu sa principima Povelje Ujedinjenih Nacija, strane potvrđuju svoju obavezu za rešavanjem svih spornih pitanja mirnim putem, i neće koristiti nasilje niti će pretiti korišćenjem nasilja na bilo koji način koji ne bi bio u skladu sa Ciljevima Ujedinjenih Nacija.

Član 6

Strane će preduzeti mere za pojačavanje saradnje oko bezbednosti, uključujući i nove mere za izgradnju poverenja i bezbednosti sa obe strane zajedničke granice. Strane traže pomoć NATO-a i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) da bi sproveli takve mere, čim tako nešto bude moguće. Strane će pokušati da postignu maksimalnu transparentnost u odlučivanju i delovanju njihovih članova bezbednosnih organa, posebno blizu zajedničkih granica.

Poglavlje IV: Saradnja oko pitanja od zajedničkog prioriteta

Član 7

Strane će nastojati da intenziviraju i prodube saradnju oko pitanja od zajedničkog interesa. Strane će se prvenstveno usredsrediti na sledeće prioritetne oblasti:

•  ekonomska pitanja, uključujući energiju, trgovinu i usklađivanje sa EU standardima kao i razvoj nove zajedničke strategije za ekonomski razvoj u skladu sa regionalnim ekonomskim inicijativama;

•  borbu protiv kriminala, posebno u oblastima terorizma, narkotika, trafikinga, oružanih bandi, organizovanog kriminala i etničkog kriminala;

•  odbrana i očuvanje verskog i drugog kulturnog nasleđa;

•  zdravlje i blagostanje manjinskih zajednica, uključujući i usvajanje posebnih mera radi promovisanja njihovih prava, bezbednosti i života;

•  rešavanje sudbina svih nestalih lica tokom rata devedesetih godina;

•  javno zdravstvo;

•  transport;

•  olakšavanje prelaska granica za ljude i robu;

•  povratak izbeglica i raseljenih lica svih etničkih pripadnosti;

•  pitanja sredine.

Član 8

Strane će oformiti radne grupe za posebna pitanja, sačinjene od političkih i tehničkih stručnjaka, radi razvijanja i unapređivanja zajedničkih prioriteta na svim poljima zajedničkog interesa. Kada to bude potrebno, ovim radnim grupama će se priključiti i predstavnici međunarodnih društvenih civilnih grupa i relevantnih organizacija.

Poglavlje V: Stalan savet kosovsko-srpske saradnje

Član 9

U roku od šest meseci od kada ovaj Traktat stupi na snagu, strane će osnovati Stalan savet kosovsko-srpske saradnje. Ovaj savet će se sastojati od deset članova – pet imenovanih od strane Srbije i pet od strane Kosova. Savet će funkcionisati putem konsenzusa i imaće odgovornost da:

•  nadgleda i olakša saradnju na svim poljima zajedničkog interesa;

•  održava redovne sastanke radi razmene informacija i radi savetovanja oko svih pitanja koja mogu da utiču na interese bilo koje strane;

•  učestvuje na redovnim sastancima radnih grupa određenih u članu 8, uključujući pomoć u određivanju dnevnog reda sastanaka i obezbeđivanje logističke pomoći;

•  oceni rezultate saradnje i preporuči nova polja radi unapređenja odnosa između Kosova i Srbije;

•  zatraži i omogući posredovanje treće strane pri rešavanju posebno osetljivih pitanja od zajedničkog interesa, kao što su nestala lica ili povratak izbeglica i raseljenih lica.

Član 10

Savet će se sastajati i sa liderima najvišeg nivoa sa obe strane, najmanje svakih šest meseci, uključujući predsednika, premijera i ministra spoljnih poslova Kosova i Srbije. Svaka strana može da predloži bilo koje pitanje koje treba uzeti u obzir ili koje iziskuje rešavanje na sastancima najvišeg nivoa.

Član 11

Savet će istražiti mogućnost osnivanja sekretarijata radi olakšavanja saradnje i dijaloga između Kosova i Srbije.

Član 12

Savet će omogućiti dijalog između poslanika skupštine Srbije i poslanika skupštine Kosova, uključujući i osnivanje među-parlamentarne radne grupe za unapređenje zakonodavne saradnje.

Poglavlje VI: Zahtev za državu svedoka

Član 13

U slučaju bilo kakvog neslaganja, strane traže da Francuska, Nemačka, Italija, Ruska Federacija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države ponude neutralno posredovanje i pomoć radi mirnog rešavanja problema.

Član 14

Ovaj Traktat potpisuju lideri Kosova i Srbije, i on se potvrđuje u skladu sa ustavotvornim procedurama svake države. Stupa na snagu posle obostranog prihvatanja i daje se na čuvanje Ujedinjenim Nacijama.

Član 15

Ovaj Traktat će biti preveden na albanski, srpski i engleski jezik. Verzija na engleskom jeziku je merodavna.

 

 

 

 
 
Copyright by NSPM