Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
Debate:
Kosovo i Metohija
Srbija i Crna Gora
Srbija i NATO
Srbija među ustavima
Crkva i politika
Kuda ide Srbija?
Svet nakon 11. septembra
Istina i pomirenje na ex-YU prostoru
   
  Komentari:
Politički život
Kolumne Đ. Vukadinovića i S. Antonića
Kulturna politika
Ekonomska politika
Polemike
BiH - deset godina posle Dejtona
Savremeni svet
   
  Pregledi:
Prenosimo
Prikazi
Hronika
Ankete
   
 

KOMENTARI

Politički život - prenosimo Politiku

 

 

Prednacrt Statuta AP Vojvodine

Član 1.

Vojvodina je autonomna pokrajina građanki i građana (u daljem tekstu: građani) koji u njoj žive, u sastavu Republike Srbije, nastala na osnovu posebnih nacionalnih, istorijskih, kulturnih i drugih svojstava svoga područja, kao višenacionalna, višekulturalna i višekonfesionalna demokratska evropska regija, integrisana u evropski sistem regiona.

Autonomna Pokrajina Vojvodina (u daljem tekstu:AP Vojvodina) je autonomna teritorijalna zajednica u Republici Srbiji.

Teritorija Autonomne Pokrajine

Član 3.

Teritorija AP Vojvodina se sastoji od geografskih oblasti: Bačke, Banata i Srema…

Teritorija AP Vojvodine ne može se menjati bez saglasnosti njenih građana izražene na referendumu.

Odluka o promeni teritoriji je doneta, ako je za promenu glasala većina od ukupnog broja birača upisanih na teritoriji AP Vojvodine.

Simboli Autonomne Pokrajine Vojvodine

Član 9.

AP Vojvodina ima simbole.

Simboli autonomne pokrajine su zastava i grb.

Skupština AP Vojvodine uređuje izgled i upotrebu simbola pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Glavni grad Autonomne Pokrajine Vojvodine

Član 10.

Glavni grad AP Vojvodine je Novi Sad...

Imovina Autonomne Pokrajine Vojvodine

Član 11.

…U javnoj svojini AP Vojvodine su pokretne i nepokretne stvari utvrđene zakonom i Statutom, a pre svega stvari u javnoj svojini koje u trenutky donošenje ovog statuta na osnovu zakona koriste organi AP Vojvodine i javna preduzeća i ustanove čiji je ona osnivač…

Međunarodni odnosi

Član 16.

AP Vojvodina sarađuje sa teritorijalnim zajednicama i drugim oblicima autonomije drugih država, u okviru spoljne politike Republike Srbije i uz obavezu poštovanja njenog teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka.

AP Vojvodina zaključuje međunarodne ugovore u oblastima iz svoje nadležnosti.

AP Vojvodina može biti član evropskih i svetskih udruženja regiona.

AP Vojvodina može osnovati predstavništva u regionima Evrope i Briselu radi promocije i unapređenja svojih privrednih, naučnih, obrazovnih, kulturnih i turističkih kapaciteta.

Zaštita pokrajinske autonomije

Član 18.

Skupština AP Vojvodine i Vlada AP Vojvodine, u okviru svojih prava i dužnosti definisanih Ustavom i Statutom, imaju pravo žalbe Ustavnom sudu ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave onemogućava vršenje nadležnostiAP Vojvodine.

Skupština AP Vojvodine ili Vlada AP Vojvodine može pokrenuti postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti zakona i drugog opšteg akta Republike Srbije ili opšteg akta jedinice lokalne samouprave kojim se povređuje pravo na pokrajinsku autonomiju.

U slučaju da je postupak iz st. 1. i 2. ovog člana pokrenula Vlada AP Vojvodine dužna je da o tome obavesti Skupštinu AP Vojvodine, na prvoj narednoj sednici nakon pokretanja postupka.

Službeni jezici i pisma

Član 26.

U radu organa i organizacija AP Vojvodine u službenoj upotrebi su srpski jezik i ćirilično pismo, mađarski, slovački, hrvatski, rumunski i rusinski jezik i njihova pisma.

Primena latiničnog pisma srpskog jezika urediće se pokrajinskom skupštinskom odlukom...

Nadležnosti AP Vojvodine

Član 27.

AP Vojvodina preko svojih organa: donosi Statut i odlučuje o promeni Statuta, donosi pokrajinske skupštinske odluke i druga opšta akta, kojima, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom uređuje oblasti iz svoje nadležnosti i pitanja od pokrajinskog značaja, izvršava pokrajinske skupštinske odluke i donosi propise za njihovo sprovođenje, izvršava zakone i donosi propise za njihovo sprovođenje, kada je to zakonom predviđeno, uređuje izbor, organizaciju i rad organa i organizacija čiji je ona osnivač, kao i službenu upotrebu jezika i pisma u njima, uređuje položaj, prava i dužnosti izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u organima AP Vojvodine, prikuplja i obrađuje statističke podatke od interesa za AP Vojvodinu, propisuje prekršaje i prekršajne kazne za povrede propisa koje donose u okviru svoje nadležnosti, raspisuje pokrajinski referendum, donosi strateške planove privrednog i društvenog razvoja AP Vojvodine, odlučuje o korišćenju svojih izvornih prihoda i sredstava za obavljanje poverenih poslova, odlučuje o zaduživanju AP Vojvodine, donosi svoj budžet i završni račun osniva organizacije, agencije, javna preduzeća i ustanove, fondove, privredna društva u cilju vršenja poslova AP Vojvodine i vrši nadzor nad njihovim radom, ustanovljava pokrajinska odlikovanja, priznanja i nagrade fizičkim i pravnim licima, uređuje druge oblasti i pitanja propisana Ustavom, zakonom i Statutom.

Međusobni odnos republičkih i pokrajinskih organa

Član 28.

Međusobni odnosi republičkih i pokrajinskih organa u izvršavanju zakona i drugih republičkih propisa zasnivaju se na Ustavom, zakonom i Statutom predviđenim pravima i obavezama republičkih i pokrajinskih organa i na njihovoj saradnji.

Radi zakonitog, uspešnog i nesmetanog obavljanja poslova u nadležnosti AP Vojvodine može se osnovati stalna mešovita delegacija sastavljena od predstavnika organa Republike Srbije i organa AP Vojvodine.

Član 29.

AP Vojvodine je nadležna za vršenje sledećih poslova:

Prostorno planiranje

– donosi regionalni prostorni plan, prostorni plan posebne namene i prostorni plan mreže infrastrukture i mreže područja ili objekata sa posebnim funkcijama za područja na teritoriji AP Vojvodine i uređuje urbanističko, prostorno i razvojno planiranje u okviru mera ekonomske politike Srbije;

Regionalni razvoj

– uređuje i obezbeđuje ravnomerni regionalni razvoj i kapitalne rashode iz sredstava AP Vojvodine u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja,

– osniva razvojnu banku AP Vojvodine,

– osniva organizacije koje se bave uspostavljanjem ravnomernog regionalnog razvoja,

– razvija administrativne kapacitete pokrajinske uprave i lokalne samouprave u cilju uspešnog korišćenja strukturnih i kohezionih fondova Evropske unije.

Poljoprivreda, ruralni razvoj, vodoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti poljoprivrede u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja,

– donosi, sprovodi i nadzire mere agrarne politike i mere ruralnog razvoja u skladu sa strategijom razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije,

– obrazuje poseban budžet, fondove ili druge oblike organizovanja iz oblasti poljoprivrede,

– obrazuje robne rezerve AP Vojvodine,

– donosi vodoprivrednu osnovu za AP Vojvodinu u skladu sa vodoprivrednom osnovom Republike Srbije,

– uređuje lovstvo u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja i obezbeđuje javni interes u oblasti lovstva,

– uređuje ribolov u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja i obezbeđuje javni interes u oblasti ribolova,

– upravlja poljoprivrednim zemljištem, šumskim zemljištem, šumama i šumskim proizvodima u svojoj imovini, kao i vodama i vodotocima na teritoriji AP Vojvodine...

Turizam, ugostiteljstvo, banje i lečilišta

– uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti turizma u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja

– uređuje korišćenje mineralnih i termalnih voda, balneoloških i klimatskih resursa u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja i obezbeđuje javni interes u tim oblastima,

– osniva organizacije za unapređenje i razvoj turizma...

Zaštita životne sredine

– uređuje, unapređuje i obezbeđuje zaštitu životne sredine u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorom i zakonom,

– donosi plan i program upravljanja prirodnim resursima i dobrima u skladu sa Nacionalnim planom i programom,

– proglašava određenu teritoriju za zaštićeno prirodno dobro i propisuje mere zaštite u skladu sa zakonom...

Industrija i zanatstvo

– uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti industrije u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja,

– donosi plan i program ravnomernog privrednog razvoja AP Vojvodine, u skladu sa planom razvoja Republike Srbije,

– učestvuje u odlučivanju korišćenja prirodnih bogatstava i mineralnih sirovina na svom području i stara se o njihovom unapređenju i korišćenju,

– uređuje osnivanje i način rada zanatskih radnji kao oblika privatnog preduzetništva, u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja...

Drumski, rečni i železnički saobraćaj i uređivanje puteva

– uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u drumskom, rečnom i železničkom saobraćaju u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja,

– upravlja javnim putevima na teritoriji AP Vojvodine osim državnih puteva koji su deo mreže evropskih puteva i opštinskih puteva i osniva javno preduzeće za upravljanje javnim putevima na teritoriji AP Vojvodine,

– upravlja plovnim putevima, osniva javno preduzeće za upravljanje plovnim putevima, donosi godišnji program obeležavanja i održavanja plovnih puteva na teritoriji AP Vojvodine...

Priređivanje sajmova i drugih privrednih manifestacija

– uređuje sajmove i druge privredne manifestacije od pokrajinskog značaja u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja…

Prosveta, sport i kultura

– uređuje srednje obrazovanje u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja i obezbeđuje javni interes u oblasti srednjeg obrazovanja,

– uređuje obrazovanje odraslih u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja i obezbeđuje javni interes u oblasti obrazovanja odraslih,

– uređuje učenički i studentski standard u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja i obezbeđuje javni interes u oblasti učeničkog i studentskog standarda,

– uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u predškolskom, osnovnom i visokom obrazovanju u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja,

– obezbeđuje ostvarivanje prava na obrazovanje na maternjem jeziku pripadnicima nacionalnih zajednica koje čine brojčanu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine na svim nivoima obrazovanja,

– osniva ustanove obrazovanja u cilju obezbeđivanja javnog interesa u oblasti obrazovanja, osim u predškolskom i osnovnom obrazovanju,

– uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u oblastima koja se tiču interesa mladih,

– uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u sportu i fizičkoj kulturi u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja,

– osniva organizacije za obavljanje sportskih delatnosti od interesa za AP Vojvodinu,

– uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti kulture u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja,

– uređuje i obezbeđuje opšti interes u oblasti kulture nacionalnih zajednica koji čine brojčanu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine, u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja,

– uređuje samostalno obavljanje umetnosti i drugih delatnosti u oblasti kulture u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja,

– osniva arhive, muzeje, biblioteke, pozorišta, zavode i druge ustanove od pokrajinskog značaja koje obezbeđuju javni interes u oblasti kulture...

Nauka, inovacije i tehnološki razvoj

– uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u nauci, inovacijama i tehnološkom razvoju u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja,

– osniva ili učestvuje u osnivanju istraživačko-razvojnih centara, inovacionih centara, poslovnotehnoloških inkubatora, naučnotehnoloških parkova i instituta i na druge načine preko odgovarajućih fondova podstiče inovacione delatnosti i razvoj i popularizaciju naučnog i tehnološkog stvaralaštva na teritoriji AP Vojvodine…

Zdravstvena i socijalna zaštita

– uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju i unapređuje zaštitu zdravlja, zdravstvenu i farmaceutsku službu na teritoriji AP Vojvodine u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja,

– uređuje pitanja od pokrajinskog značaja i unapređuje stanje u penzijskom osiguranju, zapošljavanju, boračkoj i invalidskoj zaštiti, socijalnoj zaštiti porodice, dece omladine i starih,

– osniva ustanove sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite koje obezbeđuju javni interes u zdravstvenoj zaštiti u AP Vojvodine,

– osniva ustanove socijalne zaštite koje obezbeđuju javni interes u socijalnoj zaštiti u AP Vojvodini osim ustanova koje osniva lokalna samouprava…

Javno informisanje na pokrajinskom nivou

– uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u informisanju u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom koji određuje pitanja od pokrajinskog značaja,

– osniva javnu radiodifuznu ustanovu AP Vojvodine,

– obezbeđuje rad sredstava informisanja od pokrajinskog značaja na jezicima nacionalnih zajednica koje čine brojčanu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine…

 Razvoj infrastrukture i kapitalna ulaganja

– preko kapitalnih ulaganja učestvuje u izgradnji, opremanju i razvoju infrastrukture koja čini imovinu lokalne samouprave i AP Vojvodine na teritoriji AP Vojvodine,

– preko kapitalnih ulaganja učestvuje u izgradnji i opremanju značajnih građevinskih objekata koji služe ostvarivanju javnog interesa...

14. Nadležnosti u drugim oblastima

– stara se o ostvarivanju ljudskih prava i prava nacionalnih zajednica koje čine brojčanu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine, i utvrđuje dodatna prava u skladu sa zakonom,

– uređuje službenu upotrebu jezika i pisma nacionalnih zajednica koje čine brojčanu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine, u skladu sa zakonom,

– ostvaruje saradnju sa crkvama i verskim zajednicama na teritoriji AP Vojvodine i pomaže njihove delatnosti koje vrše u javnom interesu,

– predlaže mrežu sudova na teritoriji AP Vojvodine,

– predlaže sudiju sa teritorije AP Vojvodine za Visoki savet sudstva,

– predlaže javnog tužioca sa teritorije AP Vojvodine u Državno veće tužilaca,

– predlaže kandidata za sudiju Ustavnog suda sa teritorije AP Vojvodine…

Privremeno uređivanje

Član 30.

AP Vojvodina može da uređuje pitanja koja nisu obuhvaćene zakonom, kad je to od posebnog interesa za građane AP Vojvodine i kad se ta pitanja mogu uspešnije i svrsishodnije uređivati i rešavati unutar i na osnovu propisa AP Vojvodine.

O pitanjima od republičkog značaja o kojima nije donet zakon, Skupština AP Vojvodine može doneti pokrajinsku skupštinsku odluku kojom se ta pitanja privremeno uređuju za teritoriju AP Vojvodine u skladu sa Ustavom i Statutom.

Pokrajinski upravni okruzi

Član 32.

U cilju vršenja određenih poslova pokrajinske uprave, van mesta sedišta pokrajinskih organa uprave, osnivaju se pokrajinski upravni okruzi u skladu sa Statutom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Na teritoriji AP Vojvodine, pokrajinskom skupštinskom odlukom formiraće se sedam pokrajinskih upravnih okruga.

Pokrajinski upravni okruzi osnovaće se u sledećim sedištima:

na teritoriji Bačke u Subotici i Somboru,

na teritoriji Banata u Kikindi, Vršcu, Pančevu i Zrenjaninu,

na teritoriji Srema u Sremskoj Mitrovici.

Skupština AP Vojvodina

Položaj

Član 33.

Skupština AP Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština) je najviše predstavničko telo i nosilac normativne vlasti u AP Vojvodini.

Nadležnost

Član 34.

Skupština:

– donosi Statut i odlučuje o promeni Statuta,

– donosi pokrajinske skupštinske odluke,

– utvrđuje osnove politike na nivou AP Vojvodine,

– vrši kontrolu nad radom Vlade AP Vojvodine,

– donosi regionalni prostorni plan, prostorni plan posebne namene i prostorni plan mreže područja i objekata sa posebnim funkcijama za područja na teritoriji AP Vojvodine,

– donosi strategiju razvoja, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, privrede i drugih oblasti iz nadležnosti AP Vojvodine,

– donosi budžet i završni račun,

– odlučuje o zaduživanju AP Vojvodine,

– raspisuje pokrajinski referendum,

– donosi akt o potvrđivanju međunarodnih ugovora sklopljenih od strane Vlade AP Vojvodine,

– donosi pokrajinsku skupštinsku odluku o izboru i prestanku mandata i položaju poslanika i pokrajinsku skupštinsku odluku o izbornim jedinicama,

– pokrajinskom skupštinskom odlukom uređuje prava, dužnosti i položaj izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u organima, i organizacijama AP Vojvodine,

– propisuje prekršaje za povrede pokrajinskih propisa,

– bira i razrešava predsednika i potpredsednike Skupštine, predsednika, potpredsednike i članove Vlade AP Vojvodine, predsednike i članove radnih tela Skupštine, sekretara Skupštine i druge funkcionere organa i organizacija koje ona osniva,

– bira pokrajinskog ombudsmana i uređuje njegova ovlašćenja i način njihovog ostvarivanja pokrajinskom skupštinskom odlukom,

– donosi akt o osnivanju razvojne banke Vojvodine radi podsticanja privrednog i društvenog razvoja AP Vojvodine,

– osniva vojvođansku akademiju nauka i umetnosti,

– donosi akt o osnivanju, nadležnostima i uređenju organizacija, agencija i javnih preduzeća i ustanova osim onih organizacija, preduzeća i ustanova čije osnivanje je povereno Vladi AP Vojvodine, pokrajinskom skupštinskom odlukom,

– predlaže zakone, druge propise i opšte akte koje donosi Narodna Skupština Republike Srbije ,

– daje mišljenje na promene Ustava koje se odnose na položaj, prava i dužnosti AP Vojvodine,

– predlaže mrežu sudova na teritoriji AP Vojvodine,

– predlaže kandidata sa teritorije AP Vojvodine za sudiju Visokog saveta sudstva,

– predlaže kandidata javnog tužioca sa teritorije AP Vojvodine u Državno veće tužilaca,

– predlaže kandidata sa teritorije AP Vojvodine za sudiju Ustavnog suda,

– donosi poslovnik o svom radu,

– uređuje izgled i upotrebu simbola AP Vojvodine,

– uređuje primenu latiničnog pisma,

– vrši druge poslove određene Ustavom, zakonom i Statutom.

Savet nacionalnih zajednica

Član 40.

U Skupštini se ustanovljava Savet nacionalnih zajednica.

Savet nacionalnih zajednica predstavlja posebno telo Skupštine, koji ima 30 članova.

Polovina članova saveta bira se iz reda poslanika koji se izjašnjavaju kao pripadnici nacionalne zajednice koja čini brojčanu većinu u ukupnom broju stanovništva AP Vojvodine.

Polovina članova saveta bira se iz reda poslanika koji se izjašnjavaju kao pripadnici nacionalnih zajednica koje čine brojčanu manjinu u ukupnom broju stanovništva AP Vojvodine.

Broj članova saveta iz reda poslanika, koji se izjašnjavaju kao pripadnici nacionalnih zajednica koje čine brojčanu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine, utvrđuje se srazmerno ukupnom broju poslanika u sastavu Skupštine, koji se izjašnjavaju kao pripadnici te nacionalne zajednice.

Ukoliko u sastavu Skupštine AP Vojvodine nema pripadnika neke nacionalne zajednice, pri donošenju odluke obavezno se pribavlja mišljenje Nacionalnog saveta nacionalne manjine, ukoliko on ima sedište na teritoriji AP Vojvodine…

Savet nacionalnih zajednica odluke donosi većinom od ukupnog broja svojih članova.

Način rada i izbora Saveta nacionalnih zajednica uređuje se pokrajinskom skupštinskom odlukom i Poslovnikom Skupštine.

Način odlučivanja

Član41.

Skupština odlučuje većinom glasova na sednici kojoj prisustvuje većina od ukupnog broja poslanika, ukoliko Statutom nije predviđena posebna većina.

Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja poslanika o:

– promeni Statuta,

– donošenju pokrajinske skupštinske odluke za sprovođenje Statuta,

– izboru i razrešenju pokrajinskog ombudsmana.

Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika o:

– donošenju budžeta AP Vojvodine i usvajanju završnog računa,

– izboru i razrešenju predsednika i potpredsednika Skupštine,

–izboru i razrešenju predsednika, potpredsednika i članova Vlade AP Vojvodine,

–donošenju pokrajinske skupštinske odluke o simbolima AP Vojvodine,

– donošenju pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju vojvođanske akademije nauka i umetnosti,

– donošenju Poslovnika o svom radu,

raspisivanju referenduma na svojoj teritoriji,

– drugim pitanjima predviđenim ovim statutom.

Referendum

Član 45.

Skupština može odlučiti da o pojedinim pitanjima u njenoj nadležnosti odluku donose građani referendumom.

Skupština je dužna da raspiše pokrajinski referendum ako zahtev za njegovo raspisivanje podnese najmanje 30.000 birača.

Odluku donetu na referendumu proglašava Skupština.

Vlada AP Vojvodina

Nadležnost

Član 48.

Pokrajinska vlada:

– utvrđuje i vodi politiku u okviru prava i dužnosti AP Vojvodine u oblastima njene izvorne nadležnosti, u okviru osnova koje utvrđuje Skupština,

izvršava zakone ako je za to ovlašćena,

– izvršava pokrajinske skupštinske odluke i druga opšta akta Skupštine,

– ukoliko je ovlašćena zakonom ili pokrajinskom skupštinskom odlukom donosi pokrajinske uredbe, odluke i druga opšta akta radi izvršavanja zakona i pokrajinskih zakonskih odluka,

– zastupa AP Vojvodinu kao pravno lice, osniva i vrši prava i obaveze koje AP Vojvodina ima kao osnivač javnih preduzeća i ustanova i drugih organizacija, ako je za to ovlašćena pokrajinskom skupštinskom odlukom,

– obrazuje stručne i druge službe za obavljanje poslova u svom delokrugu, u skladu sa Statutom, zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom,

– predlaže programe razvoja, budžet i završni račun AP Vojvodine i preduzima mere za njihovo sprovođenje,

– predlaže Skupštini pokrajinske skupštinske odluke i druga opšta akta,

– postavlja i razrešava funkcionere organizacija čiji je osnivač AP Vojvodina, osim onih koje bira Skupština,

– usmerava i usklađuje rad pokrajinskih organa uprave i organizacija čiji je osnivač AP Vojvodina, te vrši nadzor nad njihovim radom,

– nadzire rad privrednih društava i ustanova koje vrše javna ovlašćenja ili druge poslove od pokrajinskog značaja,

– upravlja i raspolaže imovinom AP Vojvodine, u skladu sa zakonom,

– daje mišljenje Skupštini na predlog pokrajinskih skupštinskih odluka ili opšteg akta koji je Skupštini podneo drugi predlagač,

– donosi akte i preduzima radnje i mere iz nadležnosti Skupštine u slučaju elementarnih nepogoda i drugih vanrednih okolnosti, ako Skupština ne može blagovremeno da se sastane,

– zaključuje međunarodne sporazume iz oblasti koje su u nadležnosti AP Vojvodine,

– vrši druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Položaj pokrajinske uprave

Član 60.

Pokrajinska uprava je samostalna, poslove iz svoje nadležnosti obavlja u skladu sa zakonom, Statutom i pokrajinskom skupštinskom odlukom, a za svoj rad odgovorna je pokrajinskoj vladi.

Poslove pokrajinske uprave obavljaju pokrajinski organi uprave i druge pokrajinske organizacije određene pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Poslovi pokrajinske uprave i broj pokrajinskih organa uprave određuje se pokrajinskom skupštinskom odlukom...

Budžet autonomne pokrajine

Član 62.

AP Vojvodina ima budžet u kome se prikazuju svi prihodi i rashodi kojima se finansiraju nadležnosti AP Vojvodine.

Budžet AP Vojvodine iznosi najmanje 7 odsto u odnosu na budžet Republike Srbije.

Tri sedmine budžeta AP Vojvodine koristiće se za finansiranje kapitalnih rashoda.

Prihodi autonomne pokrajine

Član 63.

AP Vojvodina ima izvorne prihode kojima finansira svoje nadležnosti, i koje samostalno utvrđuje i ubira u skladu sa zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

AP Vojvodina svoje prihode stiče:

– ubiranjem poreza, taksa i drugih naknada,

– prihodima od imovine čiji je titular,

– učešćem u prihodima javnih preduzeća i ustanova,

– javnim zajmovima,

– komercijalnim zajmovima i kreditima,

– transferom budžetskih sredstava,

– primanjem donacija i drugih davanja bez naknade,

– iz drugih izvora u skladu sa zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Vrsta i visina izvornih prihoda bliže se utvrđuje zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom u skladu sa zakonom.

Finansiranje nadležnosti AP Vojvodine vrši se iz sredstava obezbeđenih pre svega iz poreza na dobit preduzeća i poreza na dohodak građana naplaćenih na teritoriji AP Vojvodine, kao i drugih prihoda utvrđenih zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom u skladu sa zakonom.

Saglasnost pokrajinskih pravnih akata

Član 64.

– Statut je najviši pravni akt AP Vojvodine.

– Statut, pokrajinske skupštinske odluke i drugi opšti akti moraju biti saglasni sa Ustavom i zakonom.

– Pokrajinske skupštinske odluke i opšti akti Skupštine moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

– Pokrajinske uredbe, odluke i drugi opšti akti pokrajinske vlade moraju biti saglasni sa Statutom i pokrajinskom skupštinskom odlukom i drugim opštim aktima Skupštine….

Predlog za promenu Statuta

Član 67.

Predlog za promenu Statuta mogu podneti: najmanje jedna trećina od ukupnog broja poslanika, pokrajinska vlada i radno telo Skupštine nadležno za pitanja ustavno-pravnog položaja AP Vojvodine i najmanje 40.000 birača.

O predlogu za promenu Statuta odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Utvrđivanje pokrajinske skupštinske odluke o promeni Statuta

Član 68.

Ako Skupština usvoji predlog za promenu Statuta, pristupa se izradi, odnosno razmatranju pokrajinske skupštinske odluke o promeni Statuta.

Skupština utvrđuje predlog pokrajinske skupštinske odluke o promeni Statuta dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika i dostavlja ga Narodnoj skupštini Republike Srbije radi davanja saglasnosti.

Član 69.

Za sprovođenje Statuta doneće se pokrajinska skupštinska odluka.

Pokrajinsku skupštinsku odluku o sprovođenju Statuta donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Član 70.

Ovaj Statut stupa na snagu danom proglašenja u Skupštini.

 

[objavljeno: 19/09/2008.]

 
 
Copyright by NSPM