Home
Komentari
Kulturna politika
Ekonomska politika
Debate
Prikazi
Hronika
Polemike
Prenosimo
 
 
Impresum
Pretplata
Kontakt
Oglašavanje
Novi broj
Prošli brojevi
Posebna izdanja
NSPM Analize
Linkovi
   
 

KULTURNA POLITIKA

Povodom knjige Slobodana Jovanovića

   

 

Marinko M. Vučinić     

O NUŽNOSTI STVARANJA KULTURNOG OBRASCA

Slobodan Jovanović: Kulturni obrazac , priredio Gojko Božović, „Stubovi kulture”

U raspravama koje se neprestano vode o stanju kulture u našem društvu često se ističe da nemamo jasnu   koncepciju kulturnog obrasca. Može se sa puno pouzdanja reći da se u našoj sadašnjoj društvenoj i duhovnoj situaciji i sam pojam kulturnog obrasca izgubio pred navalom površnosti, ispraznosti i otvorene manipulacije. Zato reafirmacija ideje kulturnog obrasca ima poseban značaj i smisao jer u žarište naših aktuelnih rasprava vraća problem zasnivanja jasno osmišljenog sistema vrednosti. Ako se u kulturi ne afirmiše i ne razvija smisleno utvrđeni korpus ideja i vrednosti, ona veoma lako može postati deo sveopšte banalizacije života. Zbirka tekstova našeg znamenitog pravnog pisca i istoričara Slobodana Jovanovića Kulturni obrazac, koju je znalački i veoma promišljeno priredio Gojko Božović, dolazi u poslednji čas, jer na pravi način otvara ovo izuzetno pitanje. U svojim napomenama Gojko Božović odredio je osnovnu svrhu objavljivanja ove zbirke:

“Istražujući ideje koje jedan narod ima o sebi samome, o svojoj istorijskoj sudbini, o svojim neostvarenim idealima, Jovanović ispituje kako su   najvažnije od tih ideja nastale i kakve su posledice za sobom ostavile. Ideja o neophodnosti kulturnog obrasca jeste možda najvažniji aspekt Jednog priloga za proučavanje srpskog nacionalnog karaktera . Pitanju kulturnog obrasca Slobodan Jovanović se vraćao često. Ali on nigde nije dat tako pregledno i sa takvom usredsređenošću kao u ovom ogledu.“

Slobodan Jovanović u ovom, središnjem tekstu zbirke kaže da nacionalni karakter predstavlja ideje koje jedan narod ima o sebi, svojoj istoriji i zadacima u budućnosti. Ove ideje na videlo najpre izlaze u narodnim predanjima i legendama, a zatim utiču na razvoj naroda i utoliko je njihov značaj veći. Ovaj korpus ideja ima izuzetnu važnost za uspostavljanje kulturnog obrasca i predstavlja njegovu istorijsko-kulturološku osnovu.

Govoreći o delovanju Dositeja Obradovića, Slobodan Jovanović ističe značaj njegovog prosvetiteljstva, racionalizma i zastupanja prava razuma da podvrgava kritici sva mišljenja, nasuprot Crkvi i njenim verovanjima. Može se reći da su to upravo neki od najvažnijih elemenata u zasnivanju našeg kulturnog obrasca kako ga je razumeo Slobodan Jovanović. Za razliku od Dositeja, koji je bio pod uticajem racionalizma, Vuk Karadžić se razvijao na idejama nemačkog romantizma. Zato je i sasvim logično da je usvojio “shvatanje nacije kao jedne duhovne porodice koja predstavlja osobeni zbir intelektualnih i moralnih svojstava“. Stoga se unutar kulturnog obrasca srpskog naroda javljaju ideje o herojskom ishodištu srpske istorije i tradicije. Upravo je tradicionalizam, shvaćen u najoogoljenijem romantičarskom ključu, postao nezaobilazan u idejama koje sačinjavaju ovako shvaćen kulturni obrazac. U stvaranju veze između liberalizma i nacionalizma, te između unutrašnje i spoljašne slobode, javljaju se preduslovi za razvoj liberalizma u Srbiji, što je još jedan konstitutivni elemenat u zasnivanju kulturnog obrasca:

“Učešće srbijanskih liberala u Omladinskom pokretu sprečilo je da se naš nacionalizam izmetne u ksenofobiju, koja bi oslabila naše veze sa Zapadom. Srbijanski liberali i u svom nacionalizmu i u svom liberalizmu držali su se zapadnih uzora“.

Govoreći o liberalima toga   doba, Slobodan Jovanović ukazuje na njihov stav da oslobodilačkim ratovima treba da sledi reforma naših političkih ustanova. Razmatrajući sudbinu srpskog nacionalizma u novoj državi Jugoslaviji,   Slobodan Jovanović daje veoma jasnu sliku o transformaciji i novim izazovima pred kojima se tada našla srpska nacionalna ideja, a samim tim i tadašnji politički i kulturni obrazac. Srbi više nisu u odbrani svojih nacionalnih interesa mogli   da se oslanjaju na državnu vlast: formiranjem Jugoslavije srpsko ime nestaje iz državnih naziva, a proces posrbljavanja stanovništva u nacionalno neopredeljenin krajevima bio je zaustavljen. Sporazum iz 1939. godine dao je Hrvatima zasebnu jedinicu, banovinu, ali je nije dao i Srbima. Zaštita srpskih interesa nije bila obezbeđena u centralistički uređenoj državi, a federalističko uređenje kao izraz kompromisa još manje je išlo u prilog tome. Sve su to istorijske okolnosti i događaji koji su izuzetno otežavali stvaranje stabilnog i funkcionalnog kulturnog obrasca u vrtlogu političkih i nacionalnih borbi. Koliko će u toj utakmici koja etnička grupa imati uspeha, zavisiće od njene nacionalne discipline i od stepena razvoja njene kulture, upozoravao je Slobodan Jovanović. Ovo dalekovido upozorenje nismo nikada uspeli da usvojimo i   razumemo na pravi način. A danas, više nego ikad, potrebni su nam nacionalna disciplina i razvoj kulture.

“Svako vreme traži druge osobine kod ljudi. U Jugoslaviji je pred nama i pre komunizma stajao težak konstruktivan posao. Posle komunizma taj će posao biti još teži. Dinarska ideologija, njeno buntovništvo, njen prkos svetu i njeno preziranje smrti bilo je dobro za herojsko doba opasnosti. Za doba teškoća potrebno je više realizma i samokritike. Posebno u utakmici s drugim etničkim grupama, nama će biti potrebno više nacionalne discipline“.

Ubijanje javnog duha i slabljenje lične energije javljaju se kao najteže posledice uspostavljanja jednopartijskog komunističkog režima, što je imalo dugoročne pogubne konsekvencije u političkom životu u Srbiji. To se, svakako, odrazilo i na razgradnju kulturnog obrasca uspostavljenog u vreme stvaranja samostalne srpske države.

Kulturni obrazac je dinamična društvena struktura i kategorija i ne može ostati zatočen u tradicionalizmu, prožet iracionalnim odnosom prema prošlosti,   ali se mora oslanjati i na vrednosti koje upravo čine jezgro tradicije i istorijskog i kulturnog iskustva jednog naroda. O tome nam govore tekstovi Slobodana Jovanovića sabrani u ovoj knjizi.

U određenju pojma kulturnog obrasca Slobodan Jovanović polazi od pretpostavke da je kultura širi pojam od nauke, umetnosti i politike. Njegovo shvatanje kulture može se tumačiti kao opšti civilizacijski i duhovni okvir za stvaranje delatnog kulturnog obrasca:

„Kad je reč o kulturi jednog naroda, moraju se uzeti u obzir sve grane njegovog duhovnog života: ne samo njegove nauke nego isto tako njegova vera i moral, njegova književnost i umetnost, njegova politika i pravo, njegova vojska i pravda, njegovi običaji i zabave. Tek na osnovu svega toga može se reći   kakav kulturni obrazac taj narod ima i koliko je taj obrazac produbljen i prefinjen.“

Kultura se tako javlja i poima kao civilizacijski i duhovni osnov i temeljna odrednica u stvaranju pretpostavki za celovit društveni preporod. Slobodan Jovanović pri tome ističe značaj obrasca koji su humanisti izgradili na osnovama antičke filozofije:

“Oni nisu brinuli o usavršavanju društvenih ustanova, nego o oblagorođivanju pojedinaca. Oblagorođivanje je trebalo da počne samopromatranjem i samosavlađivanjem. Čovek ne sme robovati svojim strastima: umesto da vladaju one njime, neka vlada on njima.“

Ovako sazdan humanistički kulturni obrazac bio je dugo dominantan na Zapadu i ogledao se u sintezi obrazovanja i vaspitanja, u pristojnosti i samosavlađivanju   kao   osnovnim principima. Ovaj uzvišeni humanistički ideal izgubio je na značaju u savremeno doba i toga je Slobodan Jovanović bio svestan. Zato je neprestano govorio o potrebi prosvećivanja pojedinaca, stvaranju demokratskih institucija, buđenju javnog   duha, vraćanju   ishodištima humanizma. U raspravi Slobodana Jovanovića o kulturnom obrascu nezaobilazna je uloga naše inteligencije.

„Naša inteligencija nije presadila nikoji stran kulturni obrazac, niti je iz kulturnih elemenata našeg narodnog života izgradila jedan originalan obrazac. I naravno javna svest stala je da slabi i znaci kvareži naravi stali su da se javljaju. U te znake spada i pojava poluintelektualaca, koji se u sve većem broju sretao u javnom životu. Uzimajući ga u njegovom najpotpunijem i najizrazitijem vidu, poluintelektualac je čovek koji je uredno, pa čak možda i s vrlo dobrim uspehom svršio školu, ali u pogledu kulturnog obrazovanja i moralnog vaspitanja nije stekao skoro ništa. Bilo usled njegove urođene nesposobnosti ili zbog mahna školskog sistema, on nije dobio podstreka za duhovno samorazvijanje. Politička ambicija jednog poluintelektualca upravo i nije politička. Ona se sastoji samo u tome da se čovek kroz politiku obogati, i da na visokim položajima progospoduje. On ne zna ni za kakve više i opštije ciljeve. Tek kad poluintelektualac izbije na vrhunac političkog uspeha, vidi se kako je on moralno zakržljao“.

Pojava poluintelektualaca u javnosti, slabljenje javne svesti i znaci kvareži naravi i karaktera jasan su znak da je u našem društvenom životu uvek dominirao politički i nacionalni obrazac, a da je stvaranje kulturnog obrasca kao univerzalne civilizacijske sinteze bilo potisnuto u drugi plan. Za nas su od posebnog značaja stavovi Slobodana Jovanovića o bujanju poluintelektualaca i njihovom razornom uticaju na javni i politički život. On sa puno prava i osnova govori da je pojava poluintelektualaca izraz bolesti jednog društva i da kulturni obrazac predstavlja neophodnu dopunu političkog i nacionalnog obrasca, a da škola koja je ograničena na davanje znanja bez uporednog vaspitanja karaktera ne može stvoriti uslove da uspon poluintelektualaca bude zaustavljen. Slobodan Jovanović je naslutio da se upravo u sferi naše svakodnevne partijske politike javljaju najnegativnije i najrazornije pojave koje poništavaju kulturni obrazac zasnovan na pristojnosti, odmerenosti, obrazovanju i razumnosti. Ni najdragocenije nacionalne osobine ne vrede mnogo ako nisu kulturno oblagorođene, a to se, svakako, odnosi i na naš politički život, koji je sada potpuno rastočen upravo nedostatkom elementarnih kulturnih i civilizacijskih normi. Pri stvaranju kulturnog obrasca važno je imati u vidu i upozorenje Slobodana Jovanovića da je „moralni problem uglavnom kulturni problem, i da treba raditi na tome da naš narod podignemo na stupanj zapadne kulture”. Poslednjih godina on je često govorio o našem nacionalnom karakteru. Ne može se reći da je o njemu mislio rđavo, ali se stalno vraćao na to da mi ne uviđamo koliko nam kultura   nedostaje:

„To je uzrok da naše dobre osobine ostaju u sirovom stanju, dok se naše rđave osobine razvijaju nesmetano.“

          Ova zbirka tekstova Slobodana Jovanovića ima veoma veliki značaj. U njoj   prepoznajemo one dragocene sadržaje koji čine mogući okvir za stvaranje savremenog kulturnog obrasca i prevazilaženje duboke moralne krize u kojoj se naše društvo nalazi. Istaći ćemo ukratko najvažnije elemente o kojima je govorio Slobodan Jovanović:

Pravo razuma da podvrgne kritici sva primljena mišljenja, prosvećivanje kao preduslov narodnog preporoda, shvatanje nacije kao jedne duhovne porodice koja predstavlja osobeni zbir intelektualnih i moralnih svojstava, obazrivost, postepenost i strpljenje pri rešavanju političkih kriza, nacionalna disciplina i razvoj kulture, više realizma i samokritike, trošenje nacionalne energije s više štednje i računa, preoblikovanje dinarskog dinamizma od ličnog i haotičnog u organizovanu kolektivnu snagu, razvijanje javnog duha, disciplina slobodnog uverenja kao plod vaspitnog sistema, stvaranje kulturnog čoveka koji neguje svoju intelektualnost, osećajnost i moralnost, oblagorođivanje prožeto samopromatranjem i samosavlađivanjem, reafirmacija humanističkog kulturnog obrasca, duhovno samorazvijanje, prevladavanje divljih partijskih borbi, spajanje energije sa umerenošću. Ovo su   civilizacijski standardi i vrednosti   koji upravo nedostaju našem savremenom društvenom i političkom   životu. Ova knjiga je utoliko značajnija i vrednija jer nam još jednom pokazuje da se društvo ne može razvijati ako nema jasno određen sistem vrednosti na kome počiva njegovo moralno i civilizacijsko ustrojstvo, ako nema precizno profilisan i strpljivo stvaran kulturni obrazac.

  

 
     
     
 
Copyright by NSPM